உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » business »PPF, FD, KVP, Sukanya ! কোনখন আঁচনিত আপুনি ধন জমা কৰি বেছি লাভালাভ পাব ? ক'ত, কেতিয়া দুগুণ হ'ব ? সবিশেষ জানি লওক...

    PPF, FD, KVP, Sukanya ! কোনখন আঁচনিত আপুনি ধন জমা কৰি বেছি লাভালাভ পাব ? ক'ত, কেতিয়া দুগুণ হ'ব ? সবিশেষ জানি লওক...

    Small Savings Schemes: কিষাণ বিকাশ পত্ৰ (KVP), বেংক FD, ৰাজহুৱা ভৱিষ্যত নিধি (PPF) আৰু সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা(SSY)। যদি আপুনি এই আঁচনিবোৰৰ যিকোনো এটাত বিনিয়োগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে, প্ৰথমে আপুনি সেইবোৰৰ ওপৰত কিমান interest লাভ কৰে জানি লওঁক।