உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » assam »ঠিকাভিত্তিক প্ৰাথমিক টেট শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদ কিয়? গুৱাহাটীত কি দাবী ক্ষুব্ধ শিক্ষকৰ?

    ঠিকাভিত্তিক প্ৰাথমিক টেট শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদ কিয়? গুৱাহাটীত কি দাবী ক্ষুব্ধ শিক্ষকৰ?

    ডিঙিত গামোচা আঁৰি প্ৰতিবাদ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ অগণন শিক্ষকৰ। ৰাজ্যৰ ৪১হাজাৰ ঠিকাভিত্তিক টেট শিক্ষকৰ হৈ বিচাৰিলে ন্যায়।