உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » assam »মানুহৰ আপডালত ডাঙৰ হৈছে যোৱাবছৰ বানত উটি অহা ৫টা গঁড় পোৱালী, চাওক PHOTO

    মানুহৰ আপডালত ডাঙৰ হৈছে যোৱাবছৰ বানত উটি অহা ৫টা গঁড় পোৱালী, চাওক PHOTO

    একাংশ উদণ্ড লোকে এশিঙীয়া গঁড়সহ কাজিৰঙাৰ বন্যাৰ্ত জীৱকুলৰ কাৰণে বিপদ নমাই অনাৰ সময়ত এই কেন্দ্ৰৰ সহৃদয়ৱানসকলে দেখুৱাইছে মানৱীয়তাৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ।