உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » assam »শিলাবৃষ্টিয়ে শুকুলা দলিচা পাৰিলে মহানগৰীত ! চাওক মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ নান্দনিক দৃশ্য ...

    শিলাবৃষ্টিয়ে শুকুলা দলিচা পাৰিলে মহানগৰীত ! চাওক মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ নান্দনিক দৃশ্য ...

    Heavy Rainfall: হঠাতে অহা এজাক শিলাবৃষ্টিয়ে মহানগৰীত যেন পাৰি থৈ গ'ল শুকুলা দলিচা। কোনোবাই যদি খেলিছে, কোনোবাই বৰষুণৰ মাজতে তুলিছে ছেলফি। ইফালে সৰস্বতী পূজাৰ আনন্দ আনফালে মায়াময় বতৰৰ লুকা-ভাকুৰ সংমিশ্ৰণ হ'ল গুৱাহাটীত।