Home » photogallery » assam »জন্মৰ পিছতে হাস্পতালত ৮টি সদ্যোজাতক হত্যা, দহৰো অধিক শিশুক হত্যাৰ চেষ্টা! কাঠগড়াত নাৰ্ছ

জন্মৰ পিছতে হাস্পতালত ৮টি সদ্যোজাতক হত্যা, দহৰো অধিক শিশুক হত্যাৰ চেষ্টা! কাঠগড়াত নাৰ্ছ

২০১৫ চনৰ জুন মাহৰ পৰা ২০১৬ চনৰ জুন মাহৰ ভিতৰত ৮টি শিশুক হত্যা আৰু দহৰো অধিক শিশুক হত্যাৰ চেষ্টা কৰে লুচীয়ে।