உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » assam »কুইন বনাম ববিতা

    কুইন বনাম ববিতা

    গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ববিতা শৰ্মা আৰু কুইন ওজাৰ সমৰ্থনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দলীয় নেতা-কৰ্মীসকলৰ