Home » photogallery » assam »কইনা অসমৰ–দৰা ফ্ৰান্সৰ, বৰপথাৰৰ শ্ৰুতিক জীৱনসংগী কৰি নিবলৈ ফ্ৰাঞ্চৰ পৰা আহিল দৰা

কইনা অসমৰ–দৰা ফ্ৰান্সৰ, বৰপথাৰৰ শ্ৰুতিক জীৱনসংগী কৰি নিবলৈ ফ্ৰাঞ্চৰ পৰা আহিল দৰা

ফ্ৰাঞ্চৰ দৰা ৰবীনে প্ৰশংসা কৰিলে অসম সৌন্দৰ্যৰ। অসমীয়াতে ক’বলৈ চেষ্টা কৰিলে "মই শ্ৰুতিক বহুত ভাল পাও" বুলি।

শেহতীয়া বাতৰি