உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » assam »Assam Flood: ৰাজ্যত উদ্বেগজনক পৰিস্থিতি ! জলপ্ৰলয়ত সাধাৰণ মানুহৰ দুৰ্দশা, ২৯ খন জিলাত ২ সহস্ৰাধিক গাঁও পানীৰ তলত ...

    Assam Flood: ৰাজ্যত উদ্বেগজনক পৰিস্থিতি ! জলপ্ৰলয়ত সাধাৰণ মানুহৰ দুৰ্দশা, ২৯ খন জিলাত ২ সহস্ৰাধিক গাঁও পানীৰ তলত ...

    Assam Flood: অসমত বানপানীৰ ফলত হাজাৰ হাজাৰ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত