உங்கள் மாவட்டத்தைத் தேர்வுசெய்க

    Home » photogallery » assam »বিধায়কলৈ অধীৰ অপেক্ষা শিৱসাগৰ সমষ্টিবাসীৰ! জাঁজীৰ পৰা বৃহৎ সংখ্যক সমৰ্থকে আদৰি আনিছে অখিল গগৈক, Photo

    বিধায়কলৈ অধীৰ অপেক্ষা শিৱসাগৰ সমষ্টিবাসীৰ! জাঁজীৰ পৰা বৃহৎ সংখ্যক সমৰ্থকে আদৰি আনিছে অখিল গগৈক, Photo

    ৰংঘৰ চাৰিআলিৰ কাষতে থকা বিধায়ক কাৰ্যালয়ত প্ৰথমে প্ৰবেশ কৰিব অখিল গগৈয়ে।